klimaenergy.cz

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA STRUČNĚ

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2020 připravili dotační program, kde můžete získat až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Dotace pro fyzické osoby

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Finanční prostředky se přidělují fyzickým osobám, které je mohou použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování projektové dokumentace.

Podmínky pro získání dotace

 1. Výměna stávajících kotlů v rodinných domech na pevná paliva s ručním přikládáním, která nesplňují třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kotle na biomasu ,,pelety“.
 3. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, vede Státní fond životního prostředí ČR).

Výše dotace:

 1. U tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč.
 2. U kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč.
 3. U plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč.
 

Bonusy:

 • prioritní oblasti měst a obcí – bonus 7 500 Kč
 • Moravskoslezský kraj – příspěvek pro každého žadatele 7 500 Kč
 • kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Dokumenty k podání žádosti o kotlíkovou dotaci

V rámci žádosti o získání kotlíkové dotace je nutné připravit seznam níže uvedených podkladů. Součástí našich služeb je pro vás připravit všechny potřebné dokumenty, včetně podání na příslušný krajský úřad.

Seznam dokumentů

 • Žádost o poskytnutí dotace
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám
 • Fotodokumentace stávajícího kotle a jeho technické specifikace
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu realizace
 • Písemný souhlas druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů)
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází)
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle individuálních potřeb
 

KLIMA ENERGY zprostředkuje kompletní řešení vašich dotací od vypracování a podání žádostí o kotlíkovou dotaci až po konečně zpracování.

Jako certifikovaná instalační firma spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na dotace, kteří si za zpracování kompletní dotace účtují až po kladném vyjádření a získání finančních prostředků pro daného zákazníka.

Kontaktní formulář