klimaenergy.cz

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021 - 2022 / Poslední šance získat dotaci do srpna 2022!

7.9.2021

Čtvrtá vlna kotlíkových dotací! Dotace na výměnu nevhodného kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy!

Kdo může žádat:

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:

 • Na tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun
 • Na kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000 korun
 • Na plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000 korun. 

Kde žádat:

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je potřeba doložit pro žádost:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Potřebujete více informací? Přejete si zdarma a nezávazně zpracovat cenovou nabídku na dodání a montáž tepelného čerpadla, včetně získání dotace?

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit a domluvte si schůzku na tel. 773 131 373 nebo pište na info@klimaenergy.cz

Fotografie z montáží tepelných čerpadel a klimatizací můžete shlédnout zde: REFERENCE

Děkujeme za zájem o naše služby!

ZAKAZNICKA SPOKOJENOST